Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Educació Secundària

de 12 a 16 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

Educació Secundària Obligatòria

L’educació secundària és l’etapa educativa obligatòria que comprèn quatre cursos  acadèmics. S’inicia l’any natural en què es  compleixen 12 anys i es cursa fins als 16 anys.

Continuïtat

El nostre projecte pedagògic a l’ESO dona continuïtat a la línia marcada des de les etapes anteriors, tant a nivell curricular com metodològic. Aquest fet dona tranquil·litat i facilita la transició cap a una etapa marcada per l’entrada a l’adolescència.

Què és l'ESO?

Un cop els nois i noies han finalitzat primària accedeixen a l’etapa de l’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori). L’ESO comprèn 4 cursos d’escolarització en què, junt amb els crèdits comuns obligatoris per a tots els alumnes, ofereix un seguit d’optatives que l’alumne escollirà a fi de satisfer o descobrir els seus interessos o ampliar els seus coneixements en determinades matèries.

El nostre centre ofereix dos grups per a cadascun dels cursos (1r, 2n, 3er i 4t).

Objectiu

L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:

 • - Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres. Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, el respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 • - Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
 • - Valorar i respectar la diferència de gènere i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
 • - Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, tot desenvolupant la capacitat de resoldre els conflictes pacíficament.
 • - Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
 • - Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític i la iniciativa.
 • - Conèixer, valorar i respectar el patrimoni artístic i cultural de la pròpia i d'altres cultures.
 • - Impulsar el plaer per la lectura en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa consolidant hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
 • - Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
 • - Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines. Aplicar els mètodes de la ciència per identificar problemes en diferents àmbits.
 • - Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i de l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social.
 • - Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques aprenent a utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
 • - Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb el consum i el medi ambient i contribuir a la conservació i millora del planeta.
 • - Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
El nostre projecte d'anglès

Continuïtat de les línies mestres marcades des de Primària.  Treball amb el professorat especialista de la matèria de llengua anglesa, amb grups desdoblats per afavorir la pràctica de determinades destreses com l’expressió oral. També, aprofundiment en la introducció de l’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE): a banda de l’Educació Física, que se segueix fent en anglès, altres matèries com la Història de l’Art o els Tallers de Socials es duen a terme en llengua anglesa.

A l’ESO incorporem elements com les  estades d’immersió a Irlanda, d’una setmana de durada, tot coincidint amb la Setmana Santa.

El crèdit de síntesi a 2n, que es du a terme durant 3 dies fora de l’escola en una casa de colònies,  es programa en llengua anglesa.

A partir de 2n o 3r d’ESO, segons l’itinerari escollit per les famílies, els nostres alumnes poden cursar, com a activitat extraescolar, determinades matèries que, si mantenen una continuïtat fins a 2n de Batxillerat, li permetrà accedir a la titulació dual de Batxillerat (la titulació del país i la de High School USA).

Per últim, com a element afegit de la col·laboració amb Oxford, Ramar és centre examinador de les titulacions oficials que aquesta universitat ofereix. De manera individualitzada, cada alumne, en el moment en què ell, la família i el nostre professorat ho considerin oportú pot presentar-se als exàmens oficials de la universitat en una de les nostres aules.

Una vegada superada aquesta etapa d’ensenyament obligatori, l’alumne podrà:

 • Continuar a l’etapa d’ensenyament postobligatori (Batxillerats).
 • Accedir a estudis especialitzats.
 • Incorporar-se al món del treball.

Les famílies parlen de l'escola

Menjador

Alimentació

L’alimentació és molt important per a Ramar 1. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudaran en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús són elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories amb les proteïnes i combinar els làctics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, segon plat, pa i postres.

Els aliments i tota mena d’ingredients s’obtenen diàriament perquè es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

uniE807

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per La Vostra Cuina i personal propi del centre. Pots veure amb detall el menú que ofereix el nostre centre.