Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Educació Primària

de 6 a 12 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

Educació Primària

L’educació primària és l’etapa educativa obligatòria que comprèn sis cursos acadèmics. S’inicia l’any natural en què es  compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

Què és l'educació primària?

L’educació primària és l’etapa de l’ensenyament formal,compresa entre els 6 i els 12 anys i composta per tres cicles, que s’encarrega de l’alfabetització de l’alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l’envolta i motivar-se per aprendre. Equival al nivell 1 d’instrucció de l’ISCED. Els continguts inclouen lectoescriptura en la llengua de l’escola, càlcul bàsic, coneixements del medi social i natural i en la majoria de casos ensenyaments artístics elementals. Es pot introduir també un segon idioma.

Al nostre país l’educació primària consta de sis cursos i s’inicia l’any que el nen o nena fa sis anys. Es divideix en tres cicles de dos anys cadascun on les matèries estan impartides per mestres amb la titulació específica per a aquesta etapa i ocasionalment amb altres docents i professionals de suport.

Objectiu

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, i conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l’arrelament.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

 • Click en la imatge per veure testimonis
Ensenyament competencial

El nostre projecte es basa en aprendre, ensenyar i avaluar per competències. Les nostres intervencions educatives van dirigides a aconseguir que l’alumne sigui capaç de:

 • - Aprendre a ser i actuar de manera autònoma i responsablea partir de treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència i el pensament crític, així com el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge i d’hàbits responsables com són l’interès, la precisió, l’organització i la planificació més adient, el rigor o la qualitat en el treball.
 • - Aprendre a raonara partir d’observar, analitzar i classificar, deduir i aplicar, induir i associar, i sintetitzar.
 • - Aprendre a comunicar oralment i per escrit a partir de dominar els recursos expressius de la llengua: ortografia, utilització de signes de puntuació, adequació de l’expressió al significat, correcció en la construcció de frases i del discurs, domini del vocabulari, estil i convencions de l’expressió.
 • - Aprendre a descobrir i tenir iniciativa a partir d’explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, tenir iniciativa, crear i desenvolupar projectes i cercar alternatives.
 • - Aprendre a conviure i habitar el móna partir del respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball cooperatiu, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes.
El treball com a eina de progrés

Proposem un determinat nivell d’exigència basat en les necessitats i capacitats educatives de l’alumne i l’aplicació de l’esforç com a condició necessària per progressar. Som molt conscients que la clau de l’èxit és el treball constant; per tant, proposem als nostres alumnes fomentar aquesta responsabilitat amb la realització d’exercicis i la dedicació d’un determinat temps a l’estudi a casa. L’objectiu és desenvolupar un hàbit de treball i, a la vegada, que repassin i consolidin tot allò que s’ha treballat a classe.

L'anglès, una de les nostres prioritats

Donem atenció prioritària a l’aprenentatge de la llengua anglesa, en el marc d’un projecte conjunt amb Oxford. Com a pilar fonamental, la matèria es treballa des de l’assignatura de llengua. A més, en el context de la introducció de l’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), a partir de 5è de primària, l’Educació Física es du a terme en llengua anglesa. La nostra aposta per aquesta àrea es deu, sobretot, pel fet que es tracta d’una matèria en què la interacció és bàsicament a nivell oral, de manera que es potencia el listening i de l’expressió oral.

Als contextos escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes.

Els beneficis de l’AICLE són nombrosos: promou l’autonomia de l’alumne, incrementa notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües, proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès que els alumnes necessiten comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu) i és un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.

Alumnes nadius digitals en un món digital

També, totes les aules compten amb una PDI, per tal de poder emprar una metodologia d’aula molt més activa. Els docents i els infants poden accedir al moment a tots els recursos que internet ens ofereix. Els alumnes descobriran tot el potencial de la PDI en el procés d’ensenyament-aprenentatge, podran descobrir les possibilitats didàctiques d’aquesta eina, coneixeran i faran ús de les eines d’interacció amb la pantalla i se’ls fomentarà la creativitat.

El nostre projecte de robòtica

Integrem la robòtica dins del currículum. A primària ens marquem els següents objectius:

 • - Desenvolupar les competències digitals de l'alumnat
 • - Fomentar les habilitats de l'alumne, així com l'aplicació d'aquestes, envers aquests coneixements i aprenentatges
 • - Construir objectes
 • - Desenvolupar la creativitat de l'alumnat
 • - Adquirir coneixements claus sobre lògica i raonament
 • - Adquirir coneixements bàsics sobre el llenguatge de programació Scratch
 • - Resoldre problemes
 • - Assolir coneixements de lateralitat i seqüenciació de moviments
 • - Introduir el pensament computacional
 • - Aprendre a programar de manera divertida i lúdica
 • - Estimular l'interès per la robòtica i la programació
 • - Aprendre a treballar en equip
 • - Seqüenciar accions i passos a seguir per superar les activitats
La nostra plataforma virtual

També, incorporem una plataforma virtual, com a eina d’innovació metodològica i pedagògica. Els alumnes disposaran de l’agenda de la classe, podran accedir als materials que es treballin a classe, rebran tasques a fer, que hauran de presentar o bé via telemàtica o bé presencial.

També podran dur a terme xats en petit o gran grup i/o reunions virtuals per poder organitzar un treball cooperatiu, per exemple.

Aprenentatge individualitzat

Un aspecte fonamental és l’atenció a la diversitat, cada alumne és diferent i requereix de una atenció individualitzada, en alguns casos per tal de reforçar determinades qüestions, en d’altres per poder ampliar-les. Partint de la base de la inclusió, incorporem dinàmiques diverses, però es prioritza l’atenció amb dos professors dins de l’aula. D’aquesta manera, sense haver d’extreure els infants, podem arribar de manera més individualitzada a cada alumne per poder treballar aquells aspectes que precisi en cada moment.

A banda, també fem ús dels desdoblaments per treballar l’expressió en les llengües o els problemes en matemàtiques. En general, aquests desdoblaments acostumen a ser de llengua i robòtica, donat que la robòtica la treballem sempre amb la meitat del grup classe.  Per últim, en determinats casos, utilitzem l’extracció d’alumnes de manera individualitzada o en petit grup, bé sigui per tractar algunes necessitats educatives específiques, bé per atendre els alumnes nouvinguts, que treballen part del seu horari a l’aula d’acollida.

Acció tutorial personalitzada

Ens  marquem com a objectiu dur a terme una acció tutorial personalitzada en cada alumne i cada família. La comunicació entre la família i l’escola ha de ser fluïda i continuada. Les vies de  comunicació entre la família i l’escola són diverses: l’entrevista personal, la conversa telefònica, el correu electrònic, l’aplicació Telegram.Fem una entrevista individualitzada amb cada família abans que comenci el curs.

També, programem una reunió de pares de grup abans del període lectiu. Un cop el curs ha començat, duem a terme un mínim de dues entrevistes tutorials individualitzades amb cada família. A més, l’informe de qualificacions de final de curs el lliurem en una nova entrevista tutorial.

Interrelació familia/escola

Programem activitats diverses que pretenen fomentar la interrelació entre les famílies i l’escola:

 • - Festivals de Nadal a 2n, 4t i 6è de primària.
 • - Tallers amb la participació dels pares per dur a terme alguna activitat a l’aula
 • - Festa de comiat de 1r de primària (traspàs d’edifici)
 • - Festa de comiat de 6è de primària (canvi d’etapa)
Projectes interdisciplinaris

Programem un projecte interdisciplinari que abraça les diferents matèries les 3 darreres setmanes del curs. Partint de la base del treball de la història, des de la Prehistòria fins l’Edat Contemporània, articulem un projecte cooperatiu que interrelaciona les matèries.

Sortides i activitats

A Ramar duen a terme moltes activitats culturals dins i fora de les instal·lacions de l’escola: visites a museus d’art, d’història, de ciència i tecnologia a fi d’acostar i sensibilitzar els alumnes a aquestes realitats socials no solament actuals sinó també del passat.

A més, assisteixen a audicions musicals, representacions teatrals, conferències. En aquesta línia, un dels projectes és el de les colònies, que es duen a terme cada dos anys, a finals de 2n, 4t i 6è, respectivament. A més, enllacem aquest projecte amb el d’anglès, donat que el centre d’interès de l’estada es treballa en llengua anglesa a totes les etapes.

Cicle Inicial

El cicle inicial, format per primer i segon curs.

Cicle Mitjà

El cicle format per tercer i quart curs.

Cicle Superior

El darrer cicle, format per cinquè i sisè curs.

Les famílies parlen de l'escola

Menjador

Alimentació

L’alimentació és molt important per a Ramar 1. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudaran en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús són elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories amb les proteïnes i combinar els làctics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, segon plat, pa i postres.

Els aliments i tota mena d’ingredients s’obtenen diàriament perquè es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

uniE807

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per La Vostra Cuina i personal propi del centre. Pots veure amb detall el menú que ofereix el nostre centre.